Evalueringer

 

Skolen prioriterer evaluering af den enkelte elevs skoleforløb højt. Både evalueringen af undervisningen, samt evalueringen af hele skolens virke.

Den enkelte elevs arbejde bliver jævnligt evalueret. I evalueringen indgår både den faglige, den sociale og den personlige udvikling.
Mindst én gang om året inddrages forældrene i form af en personlig samtale eller i form af skriftlig tilbagemelding. Herudover deltager eleven fra 4. klasse i de årlige skolehjemsamtaler med forældrene. Fra og med 7. Klasse arbejdes der målrettet med forskellige evalueringsformer: skriftlige bedømmelser, karakterer og selvevaluering.

Undervisningen i de enkelte klasser og afdelinger bliver præsenteret og drøftet i de forskellige forældregrupper på regelmæssige forældremøder.

De tre lærerteams og hele lærergruppen evaluerer jævnligt større forløb og projekter og fremlægger evalueringerne på skolens intranet.
Det drejer sig bl.a. om lejrskole, projektundervisning, fællesemner, niveaudelte undervisningsforløb, teaterforløb, rejser og udflugter.
Evalueringerne sker på baggrund af input fra eleverne i de involverede klasser.

Hvert år gennemfører lærerne løbende delevalueringer i de tre teams, disse samles til årsevalueringer.
Med dette som udgangspunkt gennemføres den fælles årsevaluering på en tre dags pædagogisk weekend, som typisk afholdes i maj måned. Samtlige skolens ansatte deltager.
Her opsummeres de væsentligste erfaringer, som danner udgangspunkt for udvælgelsen af fokuspunkter og for planlægningen af det næste skoleår.

I forbindelse med lederskiftet i 2011, gennemførte bestyrelsen i samarbejde med forældrerådet et stort dialogprojekt for alle skolens forældre og lærere. På bagrund af erfaringerne med dialogprojektet (se link) ønsker bestyrelsen, at forældrerådet også fremover kan indgå i overordnede evalueringer af delområder på skolen.